Is een zieke leerling ook leerplichtig?

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, Doelgroep

De datum van 21 maart is niet alleen het begin van de lente, maar ook de Dag van de Leerplicht. Het doel van deze dag is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Hoewel in Nederland het onderwijs goed geregeld is, zijn er nog teveel jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Soms speelt ziekte hierin een rol. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat leerlingen die ziek zijn of ziek zijn geweest ook met een diploma of startkwalificatie uitstromen?

Rol consulenten onderwijsondersteuning

Er zijn uitzonderlijke gevallen waar een leerling bij ziekte een ontheffing van de leerplicht krijgt, maar over het algemeen blijft een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek is leerplichtig. Deze leerling heeft echter wel extra onderwijszorg nodig. Als school heb je een zorgplicht. Daarmee ben je al school verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen, ook als ze ziek zijn. De specifieke kennis die hiervoor nodig is, heb je als school niet altijd in huis. Als consulenten onderwijsondersteuning kunnen we deze hulp en kennis wel bieden, en jou als docent of intern begeleider helpen! Wij werken vanuit een regionaal onderwijsadviesbureau of een universitair medisch centrum. Samen met jou kunnen we ervoor zorgen dat de zieke leerling het onderwijs krijgt dat bij hem past.

We doen dat bijvoorbeeld door mee te denken over roosteraanpassingen, het in de gaten houden van een doorlopende leerlijn, aanpassingen in het vakkenpakket of adviezen over het maken van examens. Soms is de inzet van Klassecontact, waarbij de leerling via een beeldverbinding de lessen op school kan volgen, een deel van de oplossing. Ook denken we mee over hoe een zieke leerling een goede stage kan lopen of welke beroepen passend zouden kunnen zijn.

Maatwerk

Ziek zijn betekent voor ons dat een leerling gewoon meedoet, maar wel op een manier die rekening houdt met de beperkingen die ziekte nou eenmaal met zich meebrengt. Als Expertisecentrum zijn hiertoe in staat omdat we kennis hebben van een breed scala aan ziektebeelden. Daarnaast kunnen we door onze voortdurende professionalisering binnen het netwerk en de korte lijnen met artsen en andere zorgverleners snel schakelen. We weten wat de invloed van verschillende ziektes is op het leerproces en het psychosociaal functioneren van een leerling. In een maatwerktraject waarbij ook de leerling en zijn ouders betrokken zijn, kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat ook een zieke leerling aan de leerplichtwet voldoet en de school met een diploma of startkwalificatie de school verlaat.