Heeft u een leerling met diabetes in de klas?

Marlian Helmink 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

De meeste kinderen in een klas zijn gezond. Toch krijg je als docent soms te maken met leerlingen die chronisch ziek zijn, je treft bijvoorbeeld een leerling met diabetes. Meestal gaat dat goed maar als er problemen zijn, kan het lastig worden. Er is vaak veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid bij diabeteszorg op scholen. Meekijken of niet bij het toedienen van insuline met een insulinepomp of een vingerprik? Meetellen van koolhydraten. Iedere school of schoolbestuur maakt een eigen afweging. Er zijn scholen die vanaf het begin aangeven dat ze er niet aan willen beginnen en ze hebben dat soms ook zwart op wit in hun medisch protocol gezet.

Kan dat zomaar?

Het College voor de Rechten van de Mens, adviseert dat dit niet meer kan. Waarom niet? De wet schrijft voor dat scholen moeten kijken naar wat een individuele leerling nodig heeft aan aanpassingen en ondersteuning om naar school te kunnen.

Wat als het een onevenredige belasting wordt?

Als de begeleiding van een leerling met diabetes een onevenredige belasting wordt voor de school, kan de school de begeleiding weigeren. Zo kan bijvoorbeeld het soort handeling te ingewikkeld zijn of een individuele leerkracht is niet bereid om de noodzakelijke medische handeling uit te voeren. Schoolbesturen hebben ook wel eens aangegeven dat het risico dat zij lopen om bij incidenten aansprakelijk te worden gesteld, voor hen een onevenredige belasting is. Het College voor de Rechten van de Mens noemt dit onjuist: scholen kunnen zich hier gewoon tegen verzekeren.
Scholen mogen alles aanvoeren als een onevenredige belasting, het ontslaat het schoolbestuur niet van de plicht om  naar andere mogelijkheden te zoeken. Er is geen vrijblijvendheid als het gaat om de diabeteszorg op scholen.

Als school sta je er niet alleen voor!

Als consulenten zoeken graag met u mee. Daarnaast wijzen wij u graag op het werk van de Stichting Zorgeloos met diabetes naar school. Deze stichting heeft de afgelopen jaren gewerkt aan voorlichtingsmateriaal over diabetes op school en individuele ondersteuning geboden aan ouders en leerkrachten.

Voor wie geïnteresseerd is in het werk van het College voor de Rechten van de mens

Het college kijkt naar wat er staat in de Wet Passend Onderwijs en de Wet op de Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Een beperking of chronische ziekte is geen reden voor ongelijke behandeling. Het College toetst ook of het de overheid lukt om het recht van onderwijs voor mensen met een beperking te waarborgen. Het VN-verdrag voor mensen met een handicap is daarbij behulpzaam. Bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking is het doel. Want net als ieder ander hebben zij recht om naar school te gaan. Inclusie en volledige participatie zijn sleutelbegrippen.