Onze ambitie voor 2023 waargemaakt

Arianne van Beijnum1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

Eind 2022 hebben wij als team van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs (Z&O) een plan uitgewerkt voor 2023 om ervoor te zorgen dat nog meer langdurig of chronisch zieke kinderen in de regio Rotterdam ondersteuning van onze consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kunnen krijgen. Graag delen we wat we hiervoor het afgelopen jaar gedaan hebben en wat we bereikt hebben.

Missie

Onze missie als Expertisecentrum Z&O is ervoor te zorgen dat binnen de regio Rotterdam ieder langdurig of chronisch ziek kind de benodigde onderwijsondersteuning krijgt. Het mag niet zo zijn dat zieke leerlingen thuis zitten of weinig naar school gaan omdat er voor hen geen passend onderwijs is.
Door de gedreven inzet van onze consulenten werden jaarlijks al ruim 550 zieke leerlingen van veel scholen in de regio Rotterdam ondersteund. Toch weten ook nog veel scholen en leraren niet van ons bestaan. Daar wilden we verandering in brengen. Daarnaast wilden we ook meer structurele en verdiepende verbinding zoeken om de bekendheid van en kennis over ons Expertisecentrum beter te borgen en verder uit te breiden.

Gezamenlijke aanpak

Hiervoor hebben we, om te beginnen, het afgelopen jaar contact gezocht met twee grote samenwerkingsverbanden uit Rotterdam. We troffen veel enthousiasme om samen op te trekken. Tijdens diverse bijeenkomsten met de schoolcontactpersonen en consulenten van deze samenwerkingsverbanden zijn onze elkaar aanvullende werkzaamheden en de aanmeldroute voor leerkrachten verhelderd. Van beide samenwerkingsverbanden kunnen communicatiekanalen worden gebruikt om onze gezamenlijke boodschap naar de aangesloten scholen met hun intern begeleiders, verzuimcoördinatoren en docenten uit te dragen. Misschien nog wel het meest waardevolle is dat er afspraken zijn gemaakt om de intensievere samenwerking met elkaar te continueren en periodiek te evalueren. Zo kunnen we van elkaar leren en onze werkzaamheden zo nodig bijsturen.

Ziekenhuizen

In het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC hebben onze consulenten, werkzaam bij de Educatieve Voorziening, dit jaar de samenwerking met de afdeling Daycare opgestart en de samenwerking met de poliklinieken en multidisciplinaire teams verder uitgebreid en versterkt. Ook zijn alle kinderafdelingen van de perifere ziekenhuizen in onze regio benaderd om de werkzaamheden die het Expertisecentrum kan bieden onder aandacht te brengen. Dit zullen we jaarlijks herhalen.

Informatie delen

Het delen van informatie en kennis wordt ondersteund door een gestructureerde aanpak op het gebied van communicatie. Zo is bijvoorbeeld regelmatig informatie gedeeld via onze nieuwsbrieven, Linkedin posts naar aanleiding van bijzondere jaardagen en blogs op onze website. Wij hebben een informatiestand bemand tijdens het IB -congres in de regio Rotterdam in november. In het blad Didactief heeft een interview met één van onze consulenten gestaan. Via een samenwerking tussen onderwijsadviesbureau CED-Groep en de Vrienden van het Sophia is een lespakket ontwikkeld voor scholen, waarin ook het werk van onze consulenten OZL in het ziekenhuis als onderdeel van een korte film is opgenomen. Heel bijzonder was ons bezoek aan het HOPE-congres in Milaan, voor consulenten OZL uit de hele wereld. Onze consulenten uit het Sophia Kinderziekenhuis hebben hier een presentatie gegeven over het belang van participatie van een consulent OZL in een multidisciplinair team. Dit is namelijk nog lang niet in alle landen vanzelfsprekend.

Ambitie waargemaakt

Er is het afgelopen jaar dus hard gewerkt door ons bevlogen team om meer zieke leerlingen te kunnen ondersteunen door het vergroten van onze bekendheid, het aangaan van structurele samenwerkingen en door het delen van kennis. We zijn blij dat dit gelukt is; we hebben in 2023 65 extra langdurig en chronisch zieke leerlingen, hun ouders en docenten kunnen bereiken en ondersteunen dan in 2022. Dat is een toename van bijna 14 %.

Vooruitblik

In 2024 werken we onverminderd door aan het vergroten van onze bekendheid in de regio Rotterdam om zoveel mogelijk langdurig of chronisch zieke leerlingen te bereiken. Daarnaast blijven we onszelf steeds verder verbeteren om deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Het komende jaar bestaat het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam 25 jaar. Op 14 april 1999 is de stichting opgericht. Tot nu toe is dit nog altijd de enige organisatie in het land waarbij EV-consulenten uit een academisch kinderziekenhuis en regioconsulenten van een onderwijsadviesbureau één team vormen. Een prachtige en toekomstgerichte keuze van het Erasmus MC – Sophia en de CED-Groep, hetgeen de kwaliteit van de geboden ondersteuning binnen en buiten het Sophia Kinderziekenhuis zeer ten goede is gekomen. Daar zijn we trots op! We zullen deze mijlpaal dan ook gedurende het jaar regelmatig onder de aandacht brengen.