Samen staan we sterker

Samen staan we sterker

Marije Munter 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

Om een zieke leerling zo goed mogelijk te begeleiden bij het schoolproces, zijn er meerdere hulpverleners betrokken die nauw met elkaar samenwerken. Welke partijen spelen een rol bij de begeleiding van langdurig zieke leerlingen? Hoe zorgen we er samen voor dat een zieke leerling zich cognitief toch zo normaal mogelijk ontwikkelt?

Passend onderwijs

Aan het begin van het schooljaar maakten we als Expertisecentrum kennis met een leerling die voor langere tijd opgenomen werd in Erasmus MC. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de situatie, legde ik contact met de mentor en zorgcoördinator van de school van de leerling. Samen maakten we een kortetermijnplan, omdat nog niet precies duidelijk was hoe lang de leerling in het ziekenhuis zou verblijven. Aan de hand van informatie uit het leerlingvolgsysteem van de school ondersteunden mijn collega’s en ik in de vakken die de leerling het lastigst vond.

Met alle partijen om de tafel

Na een aantal weken werd duidelijk dat de behandeling langdurig zou zijn. Drie keer per week moest de leerling voor behandeling naar het ziekenhuis komen. Aangezien de leerling in een andere regio woont, schakelden wij ook het onderwijsadviesbureau uit de desbetreffende regio in. We willen de hulp voor de leerling zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Daarom gingen we met alle betrokken partijen om de tafel: ouders, leerling, het Expertisecentrum, het onderwijsadviesbureau uit de regio en de zorgcoördinator en mentor van de school. Zo kwamen we samen tot een passend onderwijsplan voor deze leerling. Besloten werd dat de leerling slechts een deel van de vakken zou volgen. Daarbij richtten we ons op de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.

Rolverdeling

Iedereen heeft zijn eigen rol in het onderwijsproces. De docenten verzorgen de online lessen en leveren het huiswerk aan. De mentor spreekt de leerling wekelijks online en zorgt voor regelmatig contact met klasgenoten. Wij, als Expertisecentrum, ondersteunen de leerling gedurende de behandelingen in het ziekenhuis met de kernvakken. Ook nemen we toetsen af, die we ter beoordeling terugsturen naar de mentor. Het onderwijsadviesbureau uit de regio regelt een docent aan huis, die de leerling gedurende drie maanden thuis helpt met zijn schoolwerk. Iedere zes weken vindt er een overleg plaats om alle hulp en inzet op elkaar af te stemmen en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

De kracht van samenwerking

Naast overleg met onderwijsprofessionals, overleggen we als consulenten van het Expertisecentrum ook met professionals binnen het ziekenhuis. Regelmatig nemen we deel aan het psychosociaal overleg van de verpleegafdelingen. Daarin bespreken we vragen omtrent de psychosociale ontwikkeling van de kinderen.

Door de inzet van de verschillende partijen zorgen we ervoor dat elke leerling die we begeleiden zich op sociaal en cognitief gebied blijft ontwikkelen. Door het regelmatige overleg kunnen we de plannen steeds aanpassen aan een veranderende situatie. Zo kunnen leerlingen, ondanks hun ziekte, toch toekomstgericht werken. Kortom, samen staan we sterker!