Stellingen Janneke

Vijf beweringen/ stellingen over het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Janneke Waal1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

Tijdens ons werk spreken we regelmatig met ouders van zieke leerlingen, docenten, zorgcoördinatoren en intern begeleiders. Over de begeleiding van leerlingen die in het Erasmus MC-Sophia zijn opgenomen, of juist in een ander ziekenhuis in de regio. Maar ook over thuisonderwijs en voor wie we er wel of juist niet zijn. Op onderstaande vijf stellingen geeft consulent Janneke een toelichting: waar of niet waar?

Alleen leerlingen die verblijven in het Erasmus MC-Sophia komen in aanmerking voor onderwijsondersteuning door het Expertisecentrum.

‘Dit is niet waar’, stelt Janneke. ‘Het Expertisecentrum is een unieke samenwerking tussen de consulenten van de zogenaamde educatieve voorziening in het Erasmus MC-Sophia en de regioconsulenten (van regio Rotterdam en omstreken), die leerlingen begeleiden die verblijven in een regionaal ziekenhuis of ziek thuis zitten.’

Leerlingen die in het Erasmus MC-Sophia liggen, krijgen daar alleen onderwijsondersteuning, als ze minimaal een week in het ziekenhuis moeten verblijven.

‘Dit is waar’, vertelt Janneke. ‘Voor een leerling die slechts enkele dagen in het ziekenhuis hoeft te verblijven en daarna weer gewoon naar school kan, is onderwijsondersteuning niet nodig. De opgelopen achterstand is dan nihil. Voor leerlingen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven of die na de ingreep nog lange tijd thuis moeten blijven, is dit anders. In dat geval zal één van de consulenten van de educatieve voorziening de casus oppakken of een regioconsulent inschakelen.’

Mijn zoon zit thuis met een gebroken been, hij komt niet in aanmerking voor ondersteuning.

Janneke legt uit: ‘Dit hangt helemaal af van de situatie. Als hij gewoon naar school kan gaan of slechts enkele dagen afwezig zal zijn, dan is ondersteuning niet nodig. Maar woont hij 4 hoog achter zonder lift en is er geen mogelijkheid tot vervoer naar school, dan maakt dat de situatie alweer anders. Onze ondersteuning is en blijft maatwerk. Per situatie beoordelen wij wat nodig/mogelijk is. Daarmee is deze stelling dus niet per se waar. Twijfelt u? Neem dan gerust contact met ons op.’

Iedere leerling die door het Expertisecentrum wordt begeleid, krijgt thuis of in het ziekenhuis les van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

‘Dit is een vrij hardnekkig misverstand. Het is dus niet waar.’ Janneke licht toe: ‘In het Sophia-kinderziekenhuis is dit in het algemeen wel waar. Vrijwel elk kind dat daar langer dan een week verblijft, komt in aanmerking voor les (aan bed of in het leslokaal). In het geval van begeleiding door een regioconsulent, is het zeker niet standaard. Samen met de school, ouders en eventueel het samenwerkingsverband kijken we dan naar de mogelijkheden en oplossingen voor onderwijsondersteuning. Ook dit is maatwerk. Alleen in speciale gevallen geven regioconsulenten thuis, of in een regionaal ziekenhuis, les.’

Alle scholen in de regio Rotterdam weten van ons bestaan.

‘Was dat maar waar’, reageert Janneke. ‘Dat zouden we heel graag willen. Gelukkig weten vele scholen ons inmiddels moeiteloos te vinden. Andere horen pas van ons bestaan als wij contact met hen opnemen. Wat zou het mooi zijn als alle scholen in de regio Rotterdam ons zouden kennen. Kijk eens in de schoolgids van uw school. Is daarin een passage opgenomen over onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen? Zo niet, laat het ons dan weten of tip de school over ons bestaan.’